Siirry sisältöön

Julkaisut ja raportit

Peliklinikka ehkäisee pelihaittoja tekemällä peliongelmasta näkyvämmän ja madaltaa hoitoon hakeutumisen kynnystä. Sen toimintaan on kiinteästi kytketty tutkimus, arviointi ja seuranta. Tehtävänä on välittää tietoa ja kokemusta alueellisesti ja valtakunnallisesti. Peliklinikka myös tuottaa ja kuvaa arvioitavia työkäytäntöjä muualla hyödynnettäviksi.

Näillä sivuilla julkaistaan Peliklinikalla tuotettuja tai Peliklinikan toimintaan liitttyvä raportteja sekä muita sen toiminnan kautta syntyneitä julkaisuja.

Peliklinikan toimintakatsaukset ja toimintakertomukset

Peliklinikan loppuraportti 2010-2023

Raportissa kerrotaan Peliklinikan toiminnasta vuosina 2010-2023.

Tutustu raporttiin tästä (pdf)

Tutustu raportin tilastoliitteeseen vuosilta 2022-2023 tästä (pdf)

Peliklinikan tilastoraportti 2020 ja 2021

Raportissa kuvataan tilastotietoa Peliklinikan palveluista vuosilta 2020 ja 2021: Peli poikki -ohjelma, tieto- ja tukipiste Tiltti, Restart-ohjelma, avohoito sekä Peluurin auttava puhelin ja chat-palvelu.

Tutustu raporttiin tästä (pdf)

Peliklinikan 10-vuotisraportti

Peliklinikka on kymmenen vuoden mittaisen toimintansa aikana auttanut yli 20 0000 apua hakenutta pelaajaa tai heidän läheistään.

Peliklinikan toimintakatsaus 2017–2018

Toimintakatsauksessa kerrotaan pelihaittojen kannalta olennaisista muutoksista, Peliklinikan asiakaskunnasta ja Peliklinikalla tarjottavista palveluista.

 Tutustu toimintakatsaukseen 2017-2018

Lue uutinen toimintakatsauksesta

Peliklinikan toimintakatsaus 2015–2016

Pääpaino toimintakatsauksessa on Peliklinikan toiminnan (Peluuri, Tieto- ja tukipiste Tiltti, avohoito ja sen päivystystoiminta) esittely vuosina 2015–2016.  Katsauksessa käydään läpi pelihaittojen kannalta oleelliset muutokset Peliklinikan toimintaympäristössä raportointivuosien aikana

Peliklinikan Toimintakatsaus 2015 – 2016 (pdf)

Peliklinikan hankekauden 2010-2014 loppuraportti

Tämä raportti kertoo Peliklinikan ensimmäisen hankekauden 2010–2014 toiminnasta ja tuloksista. Tulokset kertovat, että erikoistunut palvelu tavoittaa ongelmapelaajat. Tavoitteena oli hoitoon hakeutumisen kynnyksen madaltaminen, ja Peliklinikka onkin tavoittanut asiakasryhmiä, jotka aikaisemmin eivät hakeneet apua juuri peliongelmaansa. Avohoidon asiakastiedoista koottu tietokanta puolestaan tarkentaa olennaisesti kuvaa suomalaisesta rahapeliongelmasta.

Näihin kokemuksiin pohjautuen on selvää, että Suomeen tarvitaan ainakin yksi valtakunnallinen rahapeliriippuvuuden hoidon kehittämiseen keskittyvä yksikkö. Menetelmien kokeilu ja kehittäminen edellyttävät riittävän suurta asiakasmäärää ja kehittämisorientoituneita työntekijöitä, joita Peliklinikan kaltainen yksikkö voi tarjota.

Peliklinikan hankekauden 2010-2014 loppuraportti (pdf)

Peliklinikan väliraportti 2014

Raporttiin on koottu keskeisiä havaintoja ja tuloksia kolmen ensimmäisen kolmen toimintavuoden ajalta.

Peliklinikan Väliraportti 2014 (pdf)

Toimintakatsaus 2012

Peliklinikan toimintakatsaus 2012 esittelee Peliklinikan toimintaa ja asiakastilastoja. Katsauksessa tarkastellaan asiakasvolyymia ja eri palvelujen käyttöastetta, asiakkaiden sosioekonomista taustaa, pelaamisen ja peliongelman ilmenemismuotoja, asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä pelaajien läheisiä. Katsauksessa on omana osiona Peluurin puolivuosiraportti 2012.

Peliklinikka Toimintakatsaus 2012 (pdf)

Toimintakatsaus 2011

Toimintakatsaus 2011 perustuu Peliklinikan ensimmäisen vuoden kokemuksiin ja siinä kertyneeseen aineistoon. Toimintakatsauksen painopiste on asiakkaille annettujen palvelujen ja asiakkaiden kuvauksessa. Katsauksen ensimmäinen osio – Väliraportti 2011 – esittelee Peliklinikan toiminta-ajatuksen, palvelut sekä palveluiden käyttäjien määrät 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Peliklinikka Toimintakatsaus 2011 (pdf)

Peliklinikan toimintakertomukset

Peliklinikan viralliset vuosikertomukset tilastoineen:

Peliklinikan toimintakertomus 2013 (pdf)

Peliklinikan toimintakertomus 2012 (pdf)

Peliklinikan toimintakertomus 2011 (pdf)

Peliklinikan toimintakertomus 2010 (pdf)

 

Selvitykset, raportit ja tukiaineistot

Selvitys koronapandemian vaikutuksista Peliklinikan palveluiden asiakkaisiin ja Peliklinikan palveluihin vuonna 2020

Selvityksessä tarkastellaan koronapandemian vaikutuksia Peliklinikan asiakkaisiin ja Peliklinikan palveluihin. Tarkastelussa painotetaan koronapandemian vaikutuksia Peliklinikan asiakkaiden ongelmalliseen rahapelaamiseen.
Selvityksen pääasiallisena aineistona on käytetty kolmea Peliklinikan eri palveluissa työskenteleville asiakastyöntekijöille joulukuussa 2020 tehtyä ryhmähaastattelua ja Peluurin Peli poikki -ohjelman verkkoterapeuteille suunnattua avokyselyä. Lisäksi aineistona on käytetty Peliklinikan eri palveluiden asiakastyössä kertynyttä tilastollista aineistoa. Vuonna 2020 tapahtuneita muutoksia verrataan aiempiin vuosiin, erityisesti pandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019. Tämän selvityksen puitteissa ei ollut mahdollista kerätä suoraan tietoa vuonna 2020 peliklinikan asiakkaina olleilta henkilöiltä. Tämän vuoksi selvityksen tulokset perustuvat Peliklinikan eri palveluissa työskentelevien asiakastyöntekijöiden näkemyksiin.

Selvitys koronapandemian vaikutuksista Peliklinikan asiakkaisiin ja palveluihin vuonna 2020

Ongelmallisesti pelaavan läheisen palvelupolun kuvaus

Ongelmallisesti pelaavan läheisen rooli rahapelaamisesta kärsivän henkilön rinnalla on raskas paitsi henkilön oman hyvinvoinnin kannalta, myös monenlaisten sosiaalisten, taloudellisten ja terveydellisten haittojen sijaiskärsijänä.

Tässä selvityksessä kartoitetaan, mitkä asiat tuottavat erityistä arvoa tai vähentävät peliongelmaan liittyviä haittoja läheisen näkökulmasta ja mikä on läheisen oman tuen ja avun tarve. Tulokset kuvataan palvelupolkuna, mitä tapahtuu ennen palvelun piiriin tulemista, sen aikana ja sen jälkeen.

Tuloksia hyödynnetään Peliklinikan palvelujen kohdentamisessa ja läheisten tavoittamisessa entistä paremmin.

Ongelmallisesti pelaavan läheisen palvelupolun kuvaus Peliklinikka (pdf)

Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineisto sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille 2019

Peliklinikalla on tehty yhdessä THL:n ja Ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n kanssa Rahapelaaminen puheeksi – puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta -tukiaineisto sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tukiaineisto tarjoaa ammattilaisille toimintamallin rahapelaamisen puheeksi ottamiseen, ongelman tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan.

Tutustu rahapelaaminen puheeksi -tukiaineistoon

Lisätietoja tukiaineistosta THL:n verkkosivuilla

Talous- ja velkavaikeuksien kohtaaminen rahapeliongelmissa auttavissa tuki- ja hoitopalveluissa

Tutkija Maria Heiskasen vuonna 2018 julkaistussa kartoituksessa kysyttiin Peliklinikan työntekijöitä, miten he auttavat talousvaikeuksissa olevia asiakkaitaan ja minkälaiset teemat nousevat keskusteluun asiakkaiden kanssa.

Maria Heiskanen (2018): Talous-ja velkavaikeuksien kohtaaminen rahapeliongelmissa auttavissa tuki-ja-hoitopalveluissa (pdf)

Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin päihde- ja psykiatrisilla poliklinikoilla 2016

Peliklinikan avohoidon asiakkaiden asiakastutkimuksessa kävi ilmi, että Peliklinikan palveluja käyttävillä ihmisillä on myös mielenterveysongelmia. Tästä heräsi tarve selvittää, kuinka paljon rahapeli- ja digipeliongelmista kärsiviä ihmisiä on Helsingin psykiatristen poliklinikoiden, nuorisoasemien ja päihdeklinikoiden asiakkaina.

Tulokset kertovat, että rahapeli- ja digipeliongelmaisia ihmisiä kohdataan poliklinikoilla ja yhteistyötä poliklinikoiden ja rahapeliongelmien hoitoon erikoistuneen Peliklinikan välillä tulisi parantaa. Lue uutinen selvityksestä

Tutustu selvitykseen.

 

Tutkimusartikkelit ja muut kirjoitukset

Castrén S., Jaakkola T. ja Lahti T. (2012) Rahapeliongelmiin hoitosuositus. Katsausartikkeli 2012. Pelihaitat-sivusto/THL.

Halme J., Murto A. (2010) Kansanterveydellisiä näkökulmia rahapelaamiseen ja ongelmapelaamiseen. Verkkoartikkeli, Pelihaitat -sivusto/THL.

Jaakkola T., Murto A. (2010) Arpajaislain muutos – askel eteenpäin? Tesso 6/2010. Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti. THL.

Kämppi J., Pajunen E. (2010) Pelin viemää. Katsaus ikääntyneiden rahapelaamiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Avauksia 11/2010. Helsinki 2010.

Murto A. (2010) Rahapeliongelma ja sosiaalityö. Teoksessa Sosiaalityön käsikirja (toim. Kananoja, Lähteinen ja Marjamäki). Tietosanoma 2010.

Raisamo S., Halme J., Murto A., Lintonen T. (2012) Gambling-Related Harms Among Adolescents: A Population-Based Study. Journal of Gambling Studies.

Peliklinikan toimintaa käsittelevät tutkimusartikkelit

Castrén, S., Pankakoski, M., Ladouceur, R., Lahti, T. (2012). Internet-based 8-week therapy for gambling problems: sociodemographic characteristics of the participants. Psychiatria Fennica, 43, 67-84.

Castrén S, Pankakoski M, Tamminen M, Lipsanen J, Ladouceur R, Lahti T. Internet-based CBT intervention for gamblers in Finland: experiences from the field. Scandinavian Journal of Psychology vol 54, 2013.